Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

Het FAKB garandeert evenwel niet de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De aansprakelijkheid van het FAKB kan dan ook geenszins voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen worden ingeroepen.

De persoonsgegevens verkregen via deze website worden door het FAKB verwerkt voor academische, niet-commerciële doeleinden. U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor voornoemde doeleinden. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren.